blackening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blackening

  * kỹ thuật

  nhuộm đen

  sự đánh bóng đen

  sự hóa đen (đúc)

  sự làm đen

  sự nhuộm đen

  cơ khí & công trình:

  bột than làm khuôn

  hun đen

  điện:

  độ đen

  điện lạnh:

  sự hóa đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blackening

  changing to a darker color

  Synonyms: darkening

  Similar:

  blacken: make or become black

  The smoke blackened the ceiling

  The ceiling blackened

  Synonyms: melanize, melanise, nigrify, black

  Antonyms: whiten

  char: burn slightly and superficially so as to affect color

  The cook blackened the chicken breast

  The fire charred the ceiling above the mantelpiece

  the flames scorched the ceiling

  Synonyms: blacken, sear, scorch