darkening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

darkening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm darkening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của darkening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • darkening

  * kinh tế

  sự thâm lại

  sự tối lại

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hóa đen

  tối lại

  điện lạnh:

  sự hóa đen

  sự sẫm lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • darkening

  becoming dark or darker as from waning light or clouding over

  the darkening sky

  Similar:

  blackening: changing to a darker color

  darken: become dark or darker

  The sky darkened

  Antonyms: lighten

  darken: tarnish or stain

  a scandal that darkened the family's good name

  darken: make dark or darker

  darken a room

  Antonyms: brighten