darkening agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

darkening agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm darkening agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của darkening agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • darkening agent

    * kỹ thuật

    chất làm mờ