melanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

melanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm melanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của melanize.

Từ điển Anh Việt

 • melanize

  Cách viết khác : melanise

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • melanize

  convert into, or infiltrate with melanin

  Synonyms: melanise

  Similar:

  blacken: make or become black

  The smoke blackened the ceiling

  The ceiling blackened

  Synonyms: melanise, nigrify, black

  Antonyms: whiten