melanise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

melanise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm melanise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của melanise.

Từ điển Anh Việt

  • melanise

    như melanize

Từ điển Anh Anh - Wordnet