white lie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white lie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white lie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white lie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white lie

    an unimportant lie (especially one told to be tactful or polite)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).