white rat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white rat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white rat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white rat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white rat

    * kỹ thuật

    chuột trắng, chuột bạch