whitewood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitewood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitewood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitewood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whitewood

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ trắng (gỗ thông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet