white oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white oak

    any of numerous Old World and American oaks having 6 to 8 stamens in each floret, acorns that mature in one year and leaf veins that never extend beyond the margin of the leaf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).