whitehead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitehead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitehead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitehead.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitehead

    English philosopher and mathematician who collaborated with Bertrand Russell (1861-1947)

    Synonyms: Alfred North Whitehead

    a small whitish lump in the skin due to a clogged sebaceous gland

    Synonyms: milium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).