white oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white oil

    * kỹ thuật

    dầu trắng