white out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • white out

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  bỏ trắng (fax)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • white out

  widen the interlinear spacing by inserting leads

  Similar:

  whiteout: cover up with a liquid correction fluid

  white-out the typo