white hot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white hot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white hot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white hot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white hot

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nóng trắng