whitelash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitelash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitelash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitelash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitelash

    backlash by white racists against black civil rights advances

    Synonyms: white backlash

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).