whites nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whites nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whites giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whites.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whites

    * kỹ thuật

    y học:

    khí hư