whitefly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitefly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitefly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitefly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitefly

    minute insect that feeds on plant juices; related to scale insects

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).