termites nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

termites nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm termites giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của termites.

Từ điển Anh Việt

  • termites

    số nhiều của termes