terminology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminology.

Từ điển Anh Việt

 • terminology

  /,tə:mi'nɔlədʤi/

  * danh từ

  thuật ngữ học

  thuật ngữ

 • terminology

  thuật ngữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminology

  * kỹ thuật

  thuật ngữ

  y học:

  danh pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • terminology

  a system of words used to name things in a particular discipline

  legal terminology

  biological nomenclature

  the language of sociology

  Synonyms: nomenclature, language