nomenclature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nomenclature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nomenclature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nomenclature.

Từ điển Anh Việt

 • nomenclature

  /nou'menklətʃə/

  * danh từ

  phép đặt tên gọi, danh pháp

  thuật ngữ (của một ngành khoa học...)

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) mục lục

 • nomenclature

  danh pháp, hệ ký hiệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nomenclature

  * kinh tế

  danh mục (hàng hóa)

  danh mục hàng hóa

  * kỹ thuật

  cách đặt tên

  danh mục

  danh pháp

  thuật ngữ

  xây dựng:

  bảng danh pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nomenclature

  Similar:

  terminology: a system of words used to name things in a particular discipline

  legal terminology

  biological nomenclature

  the language of sociology

  Synonyms: language