terminable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminable.

Từ điển Anh Việt

 • terminable

  /'tə:minəbl/

  * tính từ

  có thể làm xong, có thể hoàn thành, có thể kết thúc được

  có thể huỷ bỏ được (khế ước)

 • terminable

  (toán kinh tế) có thời gian

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminable

  * kinh tế

  có thể giải hiệu

  có thể giải tiêu

  có thể hoàn thành

  có thể kết thúc được

  có thể xong

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  có thời hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • terminable

  capable of being terminated after a designated time

  terminable employees

  a terminable annuity