terminable annuity insurance policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminable annuity insurance policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminable annuity insurance policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminable annuity insurance policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminable annuity insurance policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm niêm kim kỳ hạn