terminable interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminable interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminable interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminable interest.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • terminable interest

    an interest in property that terminates under specific conditions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).