terminable annuity policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminable annuity policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminable annuity policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminable annuity policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminable annuity policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm niên kim kỳ hạn