terminable contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminable contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminable contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminable contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminable contract

    * kinh tế

    hợp đồng có thể kết thúc