pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole.

Từ điển Anh Việt

 • pole

  /poul/

  * danh từ

  cực

  north pole: bắc cực

  south pole: nam cực

  magmetic pole: cực từ

  negative pole: cực âm

  positive pole: cực dương

  (nghĩa bóng) cực (một trong hai nguyên tắc hoàn toàn đối lập nhau)

  điểm cực (điểm tập trung sự chú ý...)

  to be poles asunder

  to be as wide as the poles apart

  hoàn toàn đối lập nhau, hoàn toàn trái ngược nhau

  * danh từ

  cái sào

  sào (đơn vị đo chiều dài bằng 5 009 mét)

  cột (để chăng lều...)

  cọc, gọng (để phía trước xe, để buộc dây nối với ách ngựa)

  under bare poles

  (hàng hải) không giương buồm

  xơ xác dạc dài

  up the pole

  (từ lóng) lâm vào thế bí, lâm vào cảnh bế tắc

  say

  * ngoại động từ

  đẩy bằng sào

  cắm cột, chống bằng cột

  * danh từ

  Pole người Ba lan

 • pole

  cực, cực điểm p. at infinity cực ở vô tận

  p. of an analytic function (giải tích) cực điểm của một hàm giải tích

  p. of a cirele cực của một vòng tròn

  p. and polar of a conic cực và cực tuyến của thiết diện cônic

  p. of integral cực của một tích phân

  p. of a line cực của một đường thẳng

  p. of order n. cực cấp n

  p. of a plane cực của một mặt phẳng

  celestial p. cực trái đất

  complex p. cực điểm phức

  multi-order p. cực bội

  multiple order p. cực bội

  simple p. (giải tích) cực điểm đơn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pole

  * kỹ thuật

  cọc mốc

  cực (nam châm)

  cực điểm

  cực từ

  đầu nối ra

  điểm cực

  điện cực

  mia

  mia đo độ cao

  sào

  sào ngắm

  thước đo

  thước mia

  xà ngang

  xây dựng:

  cột chống dàn giáo

  cột cọc

  cừ

  cực Bắc

  cực Nam

  mia ngắm mức (chắc địa)

  sào gỗ

  thanh gỗ

  toán & tin:

  cực, cực điểm,

  đo lường & điều khiển:

  pon (đơn vị đo dài bằng 5, 029m)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pole

  a long (usually round) rod of wood or metal or plastic

  a native or inhabitant of Poland

  one of two divergent or mutually exclusive opinions

  they are at opposite poles

  they are poles apart

  one of two points of intersection of the Earth's axis and the celestial sphere

  Synonyms: celestial pole

  one of two antipodal points where the Earth's axis of rotation intersects the Earth's surface

  a long fiberglass sports implement used for pole vaulting

  one of the two ends of a magnet where the magnetism seems to be concentrated

  Synonyms: magnetic pole

  support on poles

  pole climbing plants like beans

  deoxidize molten metals by stirring them with a wooden pole

  Similar:

  perch: a linear measure of 16.5 feet

  Synonyms: rod

  perch: a square rod of land

  Synonyms: rod

  terminal: a contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves

  punt: propel with a pole

  pole barges on the river

  We went punting in Cambridge