wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel.

Từ điển Anh Việt

 • wheel

  /wi:l/

  * danh từ

  bánh (xe) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  front wheel: bánh trước

  back wheel: bánh sau

  the wheel of history: bánh xe lịch sử

  (số nhiều) hệ thống bánh xe (của máy...)

  xe hình (để buộc tội nhân vào mà đánh)

  to break on the wheel: xử xe hình

  (kỹ thuật) bàn quay (của người làm đồ gốm)

  bánh lái, tay lái

  man of the wheel: người cầm lái, người lái tàu

  sự quay tròn, sự xoay; (quân sự) sự quay

  left wheel: sự quay sang trái

  (nghĩa bóng) sự thăng trầm

  the wheels of life: những thăng trầm của cuộc đời

  fortune's wheel: sự thăng trầm của số phận

  (nghĩa bóng) bộ máy

  the wheel of government: bộ máy chính quyền

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xe đạp

  big wheels

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bọn tai to mặt lớn, bọn quyền cao chức trọng

  to go on wheels

  chạy, trôi chy, tiến hành thuận lợi

  wheels within wheels

  máy móc phức tạp

  (nghĩa bóng) tình hình rắc rối phức tạp

  (nghĩa bóng) mưu đồ đen tối

  * ngoại động từ

  lăn, đẩy cho lăn

  to wheel a barrow: đẩy (cho lăn) một xe cút kít

  dắt (xe đạp)

  làm quay tròn, xoay

  to wheel one's chair: xoay cái ghế

  chở trên một xe lăn

  to wheel something in a barrow: chở vật gì bằng xe cút kít

  xử tội xe hình; đánh nhừ tử

  (quân sự) cho (hàng quân) quay

  * nội động từ

  quay, xoay

  lượn vòng

  the sea-gulls wheeled over the sea: những con chim mòng biển lượn vòng trên mặt biển

  (quân sự) quay

  right wheel!: bên phi quay!

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi xe đạp

  to wheel round (about)

  quay lại, xoay trở lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel

  * kỹ thuật

  bánh (răng)

  bánh (xe)

  bánh đà

  bánh đai

  bánh lái

  bánh mài

  bánh răng chốt

  bánh xe

  bánh xe chữ thập

  đá mài

  đĩa mài

  lăn

  mâm đúc

  quay

  vật hình đĩa

  vô lăng

  vòng đệm

  vòng đệm dẹt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wheel

  a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)

  forces that provide energy and direction

  the wheels of government began to turn

  a circular helm to control the rudder of a vessel

  change directions as if revolving on a pivot

  They wheeled their horses around and left

  Synonyms: wheel around

  wheel somebody or something

  Synonyms: wheel around

  move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle

  The President's convoy rolled past the crowds

  Synonyms: roll

  Similar:

  steering wheel: a handwheel that is used for steering

  roulette wheel: game equipment consisting of a wheel with slots that is used for gambling; the wheel rotates horizontally and players bet on which slot the roulette ball will stop in

  rack: an instrument of torture that stretches or disjoints or mutilates victims

  bicycle: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals

  Synonyms: bike, cycle

  bicycle: ride a bicycle

  Synonyms: cycle, bike, pedal