wheel dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel dip

    * kỹ thuật

    độ nghiêng của bánh xe