wheel tyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel tyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel tyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel tyre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel tyre

    * kỹ thuật

    vành bánh xe

    giao thông & vận tải:

    băng đa bánh xe