wheel well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel well

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    buồng càng (chứa càng máy bay khi thu càng)