wheel arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel arm.

Từ điển Anh Việt

  • wheel arm

    /'wi:l' :m/

    * danh từ

    (kỹ thuật) nan hoa