wheel jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel jack

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kích bánh xe