wheel nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel nut

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đai ốc bánh xe