wheelless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelless.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheelless

    having no wheels or having no wheeled vehicles

    dragging a wheelless stoneboat filled with rocks

    wheelless societies

    Antonyms: wheeled

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).