wheel bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel bolt

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bulông bánh xe