wheel slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel slip

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự trượt bánh xe