wheel bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel bond

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự ghép nối bánh xe