wheel web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel web.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel web

    * kỹ thuật

    đĩa bánh xe