wheel lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel lock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheel lock

    an obsolete gunlock using flint and a revolving wheel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).