wheel boss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel boss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel boss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel boss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel boss

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bệ bánh

    moay-ơ bánh xe