wheel cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel cap

    * kỹ thuật

    nắp chụp bánh xe