wheel-rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel-rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel-rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel-rope.

Từ điển Anh Việt

  • wheel-rope

    /'wi:lroup/

    * danh từ

    (hàng hi) dây bánh lái