wheel head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel head

    * kỹ thuật

    đầu bánh mài

    đầu mài