wheeler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheeler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheeler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheeler.

Từ điển Anh Việt

  • wheeler

    /'wi:l /

    * danh từ

    ngựa buộc gần bánh xe (trong một cỗ xe)

    (kỹ thuật) thợ đóng xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet