wheeler peak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheeler peak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheeler peak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheeler peak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheeler peak

    a mountain peak in northeastern New Mexico in the Rocky Mountains

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).