wheeler-dealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheeler-dealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheeler-dealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheeler-dealer.

Từ điển Anh Việt

 • wheeler-dealer

  * danh từ

  người khéo mặc cả (thường là bất lương)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheeler-dealer

  * kinh tế

  con buôn giảo hoạt

  kẻ hoạt động chính trị

  kẻ khách ba xạo

  kẻ khéo mặc cả

  người kinh doanh đủ thứ

  người kinh doanh lèo lái

  người ôm đồm nhiều việc kinh doanh