wheelset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelset.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheelset

    * kỹ thuật

    cặp bánh xe

    giao thông & vận tải:

    bộ bánh xe