wheel fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel fork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel fork

    * kỹ thuật

    ô tô:

    càng bánh xe