wheel line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dãy bánh xe

    hàng bánh xe