wheel mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel mark

    * kỹ thuật

    dấu bánh răng

    vết bánh răng