wheel bug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel bug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel bug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel bug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheel bug

    large predatory North American bug that sucks the blood of other insects

    Synonyms: Arilus cristatus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).